Категорија: Семејство

Магазин Семејство

10 работи кои треба да ги направите наутро за да имате супер ден

Слободен печат
Многу е лесно да се биде позитивен и продуктивен во текот на денот, ако прво направите некои клучни работи. За тоа ќе ви бидат потребнои...
Магазин Семејство

Ефикасна техника на учење: Децата можат да го научат материјалот во 5 чекори

Слободен печат
Техниката ЧПЧПП е еден од начините на рационално проучување на четивото. Се состои од пет чекори (текстот е преземен од книгата „Учењето не мора да...
Магазин Семејство

Секое наредно кафе, нема да го има истиот ефект како првото утринско!

Слободен Печат
Стручните лица велат дека е најдобро да причекате неколку часа пред да го испиете своето утринско кафе. За многу луѓе пиењето на утринско кафе е...
Магазин Семејство

Осаменоста е повеќе штетна по здравјето отколку пушењето!

Слободен печат
Се помалку време за дружење и користиње на социјалните мрежи, влијае на здравјето. Политичарите во Берлин бараат да се постави „доверник за осаменост“. Не се...
Магазин Семејство

Му­вла­та во до­мот мо­же се­ри­оз­но да ви го на­ру­ши здрав­јето

Слободен печат
Ре­чи­си во се­кој дом има прос­то­ри­ја во ко­ја има му­вла, ко­ја и од ес­тет­ски но и од здрав­стве­ни при­чи­ни мо­ра што е мож­но поб­ргу да...
Магазин Семејство

Раз­лич­но: Микс од ста­рин­ска ма­са и мо­дер­ни сто­лови

Слободен печат
Во ди­зај­ни­ра­ње­то на куќ­ни­от де­кор се по­ја­ви го­лем тренд – кон­трас­тни сто­ло­ви и маса. Еден од нај­по­пу­лар­ни­те на­чи­ни за до­да­ва­ње шмек на прос­то­рот е ком­би­ни­ра­ње...
Магазин Семејство

Ев­ти­но ос­ве­жу­ва­ње на ѕи­до­ви­те во до­мот: Та­пе­ти­те пов­тор­но во мода

Слободен печат
Нај­брз, на­јед­нос­та­вен, а при­тоа и на­јев­тин на­чин за да ги ос­ве­жи­те ѕи­до­ви­те во до­мот и при­тоа да до­би­е­те но­ва ди­мен­зи­ја на прос­то­рот е об­ло­жу­ва­ње­то со...
Магазин Семејство

Ка­ко ми­ле­ни­чето по­ка­жу­ва љу­бов – ако спие со вас, ве обо­жава

Слободен печат
Не е мис­те­ри­ја де­ка хра­на­та ги раз­д­ви­жу­ва до­маш­ни­те ми­ле­ни­чиња, но на­уч­ни­кот Гре­го­ри Бар­нс ве­ли де­ка она што ку­че­то или ма­че­то го пра­ват по­сле ја­де­њето, прет­ста­ву­ва...
Магазин Семејство

Револуционерна метода на воспитување? Дали сте слушнале за правилото 3-6-9-12?

Слободен печат
Зависноста од интернет зазема замав толку што во светот започнаа да се отвараат и клиники за лекување. Експертите од сите краеви на светот се здружија...
Магазин Семејство

Ставете го ова на вашите прозорци и врати за НИКОГАШ веќе да не ги видите смрдливките!

Слободен печат
При првите ладни денови, смрдливките се во потрага по топли и суви места каде што можат да се засолнат, па затоа влегуваат во нашите домови...