Съветът на НБ прие Доклада за рисковете в банковата система за второто тримесечие на 2022 г

Сградата на Националната банка
Национална банка на Република Северна Македония / Снимка: MIA

 Банковият сектор и през второто тримесечие на 2022 г. се справя адекватно с предизвикателствата, наложени от военния конфликт между Русия и Украйна и повишената активност на тримесечна база. Предприетите от Националната банка (НБ) мерки за стабилизиране на неблагоприятните очаквания на населението, възникнали след избухването на военния конфликт, позволиха да се стабилизират движенията в депозитната база, се заключава в Доклада за рисковете в банковата система за второто тримесечие на 2022 г., който беше приет вчера на редовното заседание на Съвета на НБ.

- Депозитите на домакинствата отбелязват ръст през второто тримесечие, като годишният темп на нарастване е 5,2 на сто. Кредитирането продължава да расте стабилно със същата динамика като през предходното тримесечие, така че годишният темп на растеж на кредитите все още е на ниво от около 10 процента. За повишеното кредитиране през второто тримесечие корпоративният сектор и секторът на домакинствата имат равен принос, сочи докладът.

Платежоспособността на банковата система, добави той, е стабилна и отбелязва подобрение спрямо предходното тримесечие, като капиталовата адекватност е 17,3 на сто.

- Показателите за ликвидност все още са на задоволително ниво, въпреки че са се понижили умерено спрямо предходното тримесечие. Банките поддържат ликвидност 2,5 пъти по-висока от регулаторния минимум (100 на сто). Резултатите от стрес тестовете показват задоволителна устойчивост на банковата система на предполагаемите екстремни, индивидуални и комбинирани ликвидни потоци. Качеството на кредитния портфейл на банките остава стабилно, като делът на необслужваните кредити в общите кредити е 3,2%, което е по-ниско от нивото преди пандемията, информира НБ.

Рисковете за цялостния макроикономически контекст, казват от НБ, все още са силно изразени и са свързани най-вече с външната среда, като основният риск продължава да бъде несигурността, свързана с хода и продължителността на военния конфликт между Русия и Украйна и неговото въздействие. върху цените и икономическата активност в глобални рамки, което може да повлияе и върху дейността на банковия сектор.

- Националната банка, както винаги досега, зорко следи всичко и е готова да предприеме всички необходими мерки в рамките на своята компетентност при необходимост, казаха от НБ.

На заседанието Съветът разгледа редовната тримесечна оценка на цикличния системен риск, въз основа на която се определя нивото на антицикличния защитен слой на капитала.

- Последните оценки показаха, че банковият сектор все още е здрав и стабилен, със запазена устойчивост на шокове. Въпреки това, тя все още работи в несигурна среда, която постепенно увеличава системните рискове, което налага необходимостта от по-нататъшно разумно планиране на капиталовите позиции на банките. Отчитайки тези обстоятелства, Съветът взе решение, с което потвърди предварително определената ставка на антицикличния защитен слой на капитала за експозициите на банките в Република Северна Македония от 0,5 процента. Също така с новото решение на Съвета беше предвидено прилагането на ставките на антицикличния защитен слой на капитала, които бяха определени от компетентните органи на други държави за експозициите на местни банки към клиенти от други държави. По този начин се постига по-нататъшно привеждане в съответствие с регулацията на Европейския съюз и се допринася за по-добро управление на специфичните за отделните банки рискове, произтичащи от тяхната експозиция към клиенти от други държави. Банките са длъжни да прилагат тези лихвени проценти от 1 октомври 2023 г., посочват от НБ.

Съветът на Националната банка разгледа Месечната информация за последните макроикономически показатели, както и други материали, свързани с дейността на банката.

Видео на деня