Бе­ла­та рот­к­ви­ца го за­јак­ну­ва иму­ни­те­тот и ги зац­врсту­ва коските – Слободен печат
ЗдравјеМагазин

Бе­ла­та рот­к­ви­ца го за­јак­ну­ва иму­ни­те­тот и ги зац­врсту­ва коските

Пок­рај тоа што ова рас­те­ние се ка­рак­те­ри­зи­ра со уни­ка­тен вкус, тоа во сво­јот сос­тав сод­ржи и мно­гу ви­та­ми­ни и ми­не­ра­ли ка­ко и рас­ти­тел­ни влакна, кои мно­гу по­ма­га­ат во од­ржу­ва­ње­то на здрав­је­то кај си­те лу­ѓе што ре­дов­но го ја­дат.

Пок­рај мно­губ­рој­ни­те бе­не­фи­ти што ги до­би­ва­ме со ре­дов­но ја­де­ње на оваа на­мир­ница, бе­ла­та рот­к­ви­ца за­дол­жи­тел­но тре­ба да се ја­де во есен и во зи­ма би­деј­ќи изо­би­лу­ва со ви­та­мин Ц, кој ни го за­јак­ну­ва иму­ни­те­тот и по­ма­га по­лес­но да се из­бо­ри­ме во пе­ри­о­дот на нас­тин­ки и грип.

Бе­ла­та рот­к­ви­ца кај нас е мал­ку поз­на­та и рет­ко кој ја ко­рис­ти во се­кој­днев­на­та ис­храна. Се­пак, оваа ко­ре­нес­та бил­ка е од­лич­на на­мир­ни­ца за кон­су­ми­ра­ње во есен и во зима, а пок­рај тоа, мно­гу лес­но се од­гле­ду­ва би­деј­ќи под­не­су­ва мно­гу нис­ки тем­пе­ра­тури.

Пок­рај тоа што ова рас­те­ние се ка­рак­те­ри­зи­ра со уни­ка­тен вкус, тоа во сво­јот сос­тав сод­ржи и мно­гу ви­та­ми­ни и ми­не­ра­ли ка­ко и рас­ти­тел­ни влакна, кои мно­гу по­ма­га­ат во од­ржу­ва­ње­то на здрав­је­то кај си­те лу­ѓе што ре­дов­но го ја­дат.

Нис­ко­ка­ло­рич­но рас­те­ние

Бе­ла­та рот­к­ви­ца е од­лич­на хра­на за оние што се гри­жат за соп­стве­но­то здравје, но и за здрав­је­то на чле­но­ви­те на по­тес­но­то се­меј­ство. Осо­бе­но препо­рач­ли­во е бе­ла­та рот­к­ви­ца да ја ја­дат оние што се на ди­е­та или кои са­ка­ат да има­ат сов­рше­на ли­нија.

Ова рас­те­ние е нис­ко­ка­ло­рично. Во са­мо 100 гр бе­ла рот­к­ви­ца има са­мо 18 ка­ло­рии.

Су­пер храна

Бе­ла­та рот­к­вица, до­кол­ку ре­дов­но се кон­су­ми­раа, има моќ да го ис­чис­ти те­ло­то од на­та­ло­же­ни­те ток­сини, да го ре­гу­ли­ра ше­ќе­рот во крвта, но и да ги ис­чис­ти крв­ни­те са­до­ви од на­та­ло­же­ни­те мас­ти и триг­ли­це­риди.

Ток­му по­ра­ди вак­ви­те моќ­ни свој­ства што ги по­се­ду­ва ова рас­те­ние, Ја­понци­те кои ва­жат за ед­ни од нај­дол­го­веч­ни­те на­ро­ди во свет­ски рамки, ре­чи­си се­кој­днев­но го има­ат на сво­ја­та трпеза. Рот­к­ви­ца­та ме­ѓу нут­ри­ци­о­нис­ти­те е поз­на­та ка­ко „ чис­тач на те­лото“.

Спре­чу­ва по­ја­ва на рак

Ка­ко ед­на од нај­зна­чај­ни­те при­до­бив­ки што мо­же­те да ги до­би­е­те до­кол­ку ре­дов­но ја­де­те бе­ла рот­к­ви­ца е тоа што ду­ри за 90 от­сто ќе ја на­ма­ли­те мож­нос­та за по­ја­ва на од­ре­де­ни ти­по­ви рак.

Пок­рај тоа, бе­ла­та рот­к­ви­ца по­ма­га и во за­јак­ну­ва­ње на иму­ни­те­тот, на­ма­лу­ва­ње на вос­па­ли­тел­ни­те про­це­си во те­лото, го по­доб­ру­ва ва­ре­ње­то на хра­ната, пра­ви де­ток­си­ка­ци­ја на це­ли­от ор­га­ни­зам, ги за­јак­ну­ва коски­те и по­ма­га во на­ма­лу­ва­ње на ви­шо­кот ки­лог­рами.

Го­ле­ми ко­ли­чес­тва ви­та­мин Ц

Пок­рај мно­гу­те при­до­бив­ки што ги до­би­ва­ме со ре­дов­но ја­де­ње на оваа на­мир­ница, бе­ла­та рот­к­ви­ца за­дол­жи­тел­но тре­ба да се ја­де во есен и во зи­ма би­деј­ќи изо­би­лу­ва со ви­та­мин Ц, кој ни го за­јак­ну­ва иму­ни­те­тот и по­ма­га по­лес­но да се из­бо­ри­ме во пе­ри­о­дот на нас­тин­ки и грип.

Бе­ла­та рот­к­ви­ца се ко­рис­ти ка­ко лек

Во сос­та­вот на ова рас­те­ние има фи­тох­ран­ли­ви ма­те­рии, кои се ис­клу­чи­тел­но зна­чај­ни во бор­ба­та про­тив ра­кот. Пок­рај тоа, таа има и ан­ти­бак­те­рис­ко и ан­ти­вос­па­ли­тел­но деј­ство па се ко­рис­ти за под­го­тов­ка на го­лем број ле­ко­ви што се под­гот­ву­ва­ат во до­маш­ни ус­лови, а слу­жат за на­ма­лу­ва­ње на каш­ла­њето, тем­пе­ра­ту­ра­та ка­ко и бол­ки во згло­бо­ви­те пре­диз­ви­ка­ни ток­му од ви­со­ка­та тем­пе­ра­тура.

Преземањето на оваа содржина или на делови од неа без непосреден договор со редакцијата на Слободен Печат значи експлицитно прифаќање на условите за преземање, кои се објавени на сајтот.

Тагови

Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *

Close