Бе­ла­та рот­к­ви­ца го за­јак­ну­ва иму­ни­те­тот и ги зац­врсту­ва коските - Слободен печат

Бе­ла­та рот­к­ви­ца го за­јак­ну­ва иму­ни­те­тот и ги зац­врсту­ва коските

Пок­рај мно­губ­рој­ни­те бе­не­фи­ти што ги до­би­ва­ме со ре­дов­но ја­де­ње на оваа на­мир­ница, бе­ла­та рот­к­ви­ца за­дол­жи­тел­но тре­ба да се ја­де во есен и во зи­ма би­деј­ќи изо­би­лу­ва со ви­та­мин Ц, кој ни го за­јак­ну­ва иму­ни­те­тот и по­ма­га по­лес­но да се из­бо­ри­ме во пе­ри­о­дот на нас­тин­ки и грип.

Бе­ла­та рот­к­ви­ца кај нас е мал­ку поз­на­та и рет­ко кој ја ко­рис­ти во се­кој­днев­на­та ис­храна. Се­пак, оваа ко­ре­нес­та бил­ка е од­лич­на на­мир­ни­ца за кон­су­ми­ра­ње во есен и во зима, а пок­рај тоа, мно­гу лес­но се од­гле­ду­ва би­деј­ќи под­не­су­ва мно­гу нис­ки тем­пе­ра­тури.

Пок­рај тоа што ова рас­те­ние се ка­рак­те­ри­зи­ра со уни­ка­тен вкус, тоа во сво­јот сос­тав сод­ржи и мно­гу ви­та­ми­ни и ми­не­ра­ли ка­ко и рас­ти­тел­ни влакна, кои мно­гу по­ма­га­ат во од­ржу­ва­ње­то на здрав­је­то кај си­те лу­ѓе што ре­дов­но го ја­дат.

Нис­ко­ка­ло­рич­но рас­те­ние

Бе­ла­та рот­к­ви­ца е од­лич­на хра­на за оние што се гри­жат за соп­стве­но­то здравје, но и за здрав­је­то на чле­но­ви­те на по­тес­но­то се­меј­ство. Осо­бе­но препо­рач­ли­во е бе­ла­та рот­к­ви­ца да ја ја­дат оние што се на ди­е­та или кои са­ка­ат да има­ат сов­рше­на ли­нија.

Ова рас­те­ние е нис­ко­ка­ло­рично. Во са­мо 100 гр бе­ла рот­к­ви­ца има са­мо 18 ка­ло­рии.

Су­пер храна

Бе­ла­та рот­к­вица, до­кол­ку ре­дов­но се кон­су­ми­раа, има моќ да го ис­чис­ти те­ло­то од на­та­ло­же­ни­те ток­сини, да го ре­гу­ли­ра ше­ќе­рот во крвта, но и да ги ис­чис­ти крв­ни­те са­до­ви од на­та­ло­же­ни­те мас­ти и триг­ли­це­риди.

Ток­му по­ра­ди вак­ви­те моќ­ни свој­ства што ги по­се­ду­ва ова рас­те­ние, Ја­понци­те кои ва­жат за ед­ни од нај­дол­го­веч­ни­те на­ро­ди во свет­ски рамки, ре­чи­си се­кој­днев­но го има­ат на сво­ја­та трпеза. Рот­к­ви­ца­та ме­ѓу нут­ри­ци­о­нис­ти­те е поз­на­та ка­ко „ чис­тач на те­лото“.

Спре­чу­ва по­ја­ва на рак

Ка­ко ед­на од нај­зна­чај­ни­те при­до­бив­ки што мо­же­те да ги до­би­е­те до­кол­ку ре­дов­но ја­де­те бе­ла рот­к­ви­ца е тоа што ду­ри за 90 от­сто ќе ја на­ма­ли­те мож­нос­та за по­ја­ва на од­ре­де­ни ти­по­ви рак.

Пок­рај тоа, бе­ла­та рот­к­ви­ца по­ма­га и во за­јак­ну­ва­ње на иму­ни­те­тот, на­ма­лу­ва­ње на вос­па­ли­тел­ни­те про­це­си во те­лото, го по­доб­ру­ва ва­ре­ње­то на хра­ната, пра­ви де­ток­си­ка­ци­ја на це­ли­от ор­га­ни­зам, ги за­јак­ну­ва коски­те и по­ма­га во на­ма­лу­ва­ње на ви­шо­кот ки­лог­рами.

Го­ле­ми ко­ли­чес­тва ви­та­мин Ц

Пок­рај мно­гу­те при­до­бив­ки што ги до­би­ва­ме со ре­дов­но ја­де­ње на оваа на­мир­ница, бе­ла­та рот­к­ви­ца за­дол­жи­тел­но тре­ба да се ја­де во есен и во зи­ма би­деј­ќи изо­би­лу­ва со ви­та­мин Ц, кој ни го за­јак­ну­ва иму­ни­те­тот и по­ма­га по­лес­но да се из­бо­ри­ме во пе­ри­о­дот на нас­тин­ки и грип.

Бе­ла­та рот­к­ви­ца се ко­рис­ти ка­ко лек

Во сос­та­вот на ова рас­те­ние има фи­тох­ран­ли­ви ма­те­рии, кои се ис­клу­чи­тел­но зна­чај­ни во бор­ба­та про­тив ра­кот. Пок­рај тоа, таа има и ан­ти­бак­те­рис­ко и ан­ти­вос­па­ли­тел­но деј­ство па се ко­рис­ти за под­го­тов­ка на го­лем број ле­ко­ви што се под­гот­ву­ва­ат во до­маш­ни ус­лови, а слу­жат за на­ма­лу­ва­ње на каш­ла­њето, тем­пе­ра­ту­ра­та ка­ко и бол­ки во згло­бо­ви­те пре­диз­ви­ка­ни ток­му од ви­со­ка­та тем­пе­ра­тура.

Прочитај повеќе

За Стивен Кинг не е битна расната разноликост: Славниот писател вербално нападнат на социјалните мрежи

Слободен печат

Џесика Симпсон: Сфатив дека морам да го оставам алкохолот кога не можев да ги облечам децата!

Слободен печат

ОСКАРИ: Историјата на модата на Оскарите преку 10 креации

Слободен печат

Годините ја стигнуваат Мадона – Турнејата прекината неколку пати, а третманите за закрепнување се екстремни (ФОТО+ВИДЕО)

Слободен печат

Симптоми на леукемија кои често ги игнорираме

Слободен печат

Принцот Хари доживеал нервен слом во Канада?

Слободен печат

Остави Коментар

4 + fourteen =

Прочитај повеќе

Дневен хороскоп за 26.01.2020 – Погледнете што велат ѕвездите за вас!

Слободен печат

Виц на денот: Само ти фалеше

Слободен печат

Три главни причини поради кои луѓето во среќни врски ги изневеруваат партнерите

Слободен печат

Згодната Џорџина покажа како се танцува – Роналдо е вистински среќник! (ВИДЕО)

Слободен печат

Со женска рака: Поезија од Марта Маркоска

Слободен печат

За дами од 20 до 50 години: Ако сте вака облечени, изгледате феноменално! (ФОТО)

Слободен печат