Ане­ми­ја­та по­бе­де­те ја со цвек­ло – Слободен печат
ЗдравјеМагазин

Ане­ми­ја­та по­бе­де­те ја со цвек­ло

Се­зо­на­та на све­жо­то цвек­ло ис­ко­рис­те­те ја за да под­гот­ви­те еден од нај­здра­ви­те на­пи­тоци.

Не­за­вис­но од тоа за ка­ков здрав­ствен проб­лем ста­ну­ва збор, со­кот до­би­ен од ва­ре­ње или це­де­ње на цвек­лото, ќе ви по­мог­не во по­доб­ру­ва­ње­то на здрав­стве­на­та сос­тојба

Ре­дов­но­то вне­су­ва­ње цвек­ло во ор­га­низ­мот по­зи­тив­но вли­јае врз за­јак­ну­ва­ње на иму­ни­те­тот, но и врз ре­ге­не­ри­ра­ње­то на си­те ор­гани.

Пок­рај тоа, мно­гу по­ма­га и во де­ток­си­ка­ци­ја на те­ло­то ка­ко и на про­чис­ту­ва­ње­то на крвта, го шти­ти ср­це­то и крв­ни­те са­дови, го чу­ва мо­зо­кот, ја об­но­ву­ва црев­на­та флора…

Се­пак, иа­ко не­ма чо­век што до­се­га не слуш­нал или не про­чи­тал за мно­гу­те здрав­стве­ни при­до­бив­ки што ги до­би­ва се­кој што ре­дов­но ја вне­су­ва оваа ис­клу­чи­тел­но здра­ва на­мир­ни­ца во те­лото, чес­то­па­ти ова рас­те­ние се избег­ну­ва по­ра­ди ин­тен­зив­на­та бо­ја што ја ос­та­ва на рацете, а ко­ја по­доц­на мно­гу теш­ко се от­стра­нува.

Се­пак, и за тоа по­стои ре­ше­ние. Са­ла­та­та од цвек­ло се­ко­гаш под­гот­ву­вај­те ја со ра­ка­вици, а нај­ле­сен на­чин да ги вне­се­те си­те хран­ли­ви сос­тој­ки во ор­га­низ­мот без при­тоа да нап­ра­ви­те не­ред во куј­на­та и да ја обо­и­те ко­жа­та е до­кол­ку си нап­ра­ви­те сок од цвекло.

Ток­му ед­на ча­ша сок од цвек­ло на ден ќе би­де со­се­ма до­вол­но за ком­плет­но ре­ге­не­ри­ра­ње на ор­га­низ­мот.

По­доб­ре­те ја крв­на­та слика

Ане­ми­ја­та знае да би­де упорна, осо­бе­но кај же­ни­те би­деј­ќи мен­стру­ал­ни­от цик­лус по­ма­га во „ис­фрлање“ на зна­чи­тел­но ко­ли­чес­тво крв од те­лото.

Из­ба­лан­си­ра­на­та ис­хра­на и вне­сот на ми­не­рали, ви­та­ми­ни и дру­ги есенци­јал­ни нут­ри­ти­ен­ти е ис­клу­чи­тел­но важ­на за нор­мал­но фун­кци­о­ни­ра­ње на те­лото. Ане­ми­ја­та но­си мно­гу не­га­тив­ни по­след­ици, a се­кој што е ане­ми­чен чув­ству­ва де­ка е исцрпен, не­рас­по­ло­жен, из­мо­рен, има вртог­ла­вица, на­ма­лен крвен при­ти­сок, гла­во­болка, отеж­на­то ди­шење…

Ток­му за да се на­ма­лат овие сим­птоми, а крв­та да се до­ве­де до сов­ршен­ство, пот­реб­но е да се пие сок од цвекло.

За­јак­не­те го иму­ни­те­тот

Цвек­ло­то ис­то та­ка е бо­га­то со ви­та­мин Ц, ка­ко и ви­та­ми­ни од гру­па­та Б и Е, по­ра­ди што се вбро­ју­ва во еден од нај­здра­ви­те пло­до­ви ко­га е иму­ни­те­тот во пра­шање. Цвек­ло­то врши де­ток­си­ка­ци­ја на це­ло­то тело, ги от­стра­ну­ва на­та­ло­же­ни­те от­ро­ви и го за­јак­ну­ва те­лото. Лу­ѓе­то што ре­дов­но ја­дат цвек­ло и пи­јат сок нап­ра­вен од него, мно­гу рет­ко стра­да­ат од нас­тин­ка и грип.

Преземањето на оваа содржина или на делови од неа без непосреден договор со редакцијата на Слободен Печат значи експлицитно прифаќање на условите за преземање, кои се објавени на сајтот.

Тагови

Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *

Close