Ане­ми­ја­та по­бе­де­те ја со цвек­ло

Не­за­вис­но од тоа за ка­ков здрав­ствен проб­лем ста­ну­ва збор, со­кот до­би­ен од ва­ре­ње или це­де­ње на цвек­лото, ќе ви по­мог­не во по­доб­ру­ва­ње­то на здрав­стве­на­та сос­тојба

Ре­дов­но­то вне­су­ва­ње цвек­ло во ор­га­низ­мот по­зи­тив­но вли­јае врз за­јак­ну­ва­ње на иму­ни­те­тот, но и врз ре­ге­не­ри­ра­ње­то на си­те ор­гани.

Пок­рај тоа, мно­гу по­ма­га и во де­ток­си­ка­ци­ја на те­ло­то ка­ко и на про­чис­ту­ва­ње­то на крвта, го шти­ти ср­це­то и крв­ни­те са­дови, го чу­ва мо­зо­кот, ја об­но­ву­ва црев­на­та флора…

Се­пак, иа­ко не­ма чо­век што до­се­га не слуш­нал или не про­чи­тал за мно­гу­те здрав­стве­ни при­до­бив­ки што ги до­би­ва се­кој што ре­дов­но ја вне­су­ва оваа ис­клу­чи­тел­но здра­ва на­мир­ни­ца во те­лото, чес­то­па­ти ова рас­те­ние се избег­ну­ва по­ра­ди ин­тен­зив­на­та бо­ја што ја ос­та­ва на рацете, а ко­ја по­доц­на мно­гу теш­ко се от­стра­нува.

Прочитајте и...  За што се можете да го употребите шампонот за коса?

Се­пак, и за тоа по­стои ре­ше­ние. Са­ла­та­та од цвек­ло се­ко­гаш под­гот­ву­вај­те ја со ра­ка­вици, а нај­ле­сен на­чин да ги вне­се­те си­те хран­ли­ви сос­тој­ки во ор­га­низ­мот без при­тоа да нап­ра­ви­те не­ред во куј­на­та и да ја обо­и­те ко­жа­та е до­кол­ку си нап­ра­ви­те сок од цвекло.

Ток­му ед­на ча­ша сок од цвек­ло на ден ќе би­де со­се­ма до­вол­но за ком­плет­но ре­ге­не­ри­ра­ње на ор­га­низ­мот.

По­доб­ре­те ја крв­на­та слика

Ане­ми­ја­та знае да би­де упорна, осо­бе­но кај же­ни­те би­деј­ќи мен­стру­ал­ни­от цик­лус по­ма­га во „ис­фрлање“ на зна­чи­тел­но ко­ли­чес­тво крв од те­лото.

Из­ба­лан­си­ра­на­та ис­хра­на и вне­сот на ми­не­рали, ви­та­ми­ни и дру­ги есенци­јал­ни нут­ри­ти­ен­ти е ис­клу­чи­тел­но важ­на за нор­мал­но фун­кци­о­ни­ра­ње на те­лото. Ане­ми­ја­та но­си мно­гу не­га­тив­ни по­след­ици, a се­кој што е ане­ми­чен чув­ству­ва де­ка е исцрпен, не­рас­по­ло­жен, из­мо­рен, има вртог­ла­вица, на­ма­лен крвен при­ти­сок, гла­во­болка, отеж­на­то ди­шење…

Прочитајте и...  „Ролинг Стоунс“ најавија реиздание на албумот од 1973-та, пристигнуваат и три досега необјавени песни

Ток­му за да се на­ма­лат овие сим­птоми, а крв­та да се до­ве­де до сов­ршен­ство, пот­реб­но е да се пие сок од цвекло.

За­јак­не­те го иму­ни­те­тот

Цвек­ло­то ис­то та­ка е бо­га­то со ви­та­мин Ц, ка­ко и ви­та­ми­ни од гру­па­та Б и Е, по­ра­ди што се вбро­ју­ва во еден од нај­здра­ви­те пло­до­ви ко­га е иму­ни­те­тот во пра­шање. Цвек­ло­то врши де­ток­си­ка­ци­ја на це­ло­то тело, ги от­стра­ну­ва на­та­ло­же­ни­те от­ро­ви и го за­јак­ну­ва те­лото. Лу­ѓе­то што ре­дов­но ја­дат цвек­ло и пи­јат сок нап­ра­вен од него, мно­гу рет­ко стра­да­ат од нас­тин­ка и грип.

Прочитај повеќе

Виц на денот: Двајца Македонци во Австралија

Слободен печат

Сандра Африка со новата фотосесија ги израдува фановите на Инстаграм (ФОТО)

Слободен печат

„Ник би сакал ова да биде славење“: Вдовицата на актерот Кордеро кој почина од коронавирусот со емотивна порака

Слободен печат

Беше прогласена за најубаво девојче во светот, а денес изгледа навистина неверојатно (ФОТО)

Слободен печат

Неразбрана од општеството, била среќна кога нашла луѓе подеднакво несреќни како неа, од 29 години велела дека е вдовица, а се смета за најталентирана глумица на сите времиња

Слободен печат

Валентина Сампаио е првиот трансродов модел во угледниот „Sports Illustrated“ (ФОТО)

Слободен печат

Остави Коментар

Прочитај повеќе

Неверојатна сцена пред Собранието во Белград: Девојки се разголиле и направиле хаос во фонтаната (ВИДЕО)

Слободен печат

Првиот возач на автомобил во светот била жена, возела 106 километри со брзина до 40 км на час

Слободен печат

Детали од дневникот на Мајкл Џексон: Стравувал дека ќе го убијат, посакувал бесмртност и 20 милиони долари неделно

Слободен печат

Овој домашен спреј против комарци неверојатно делува, а се прави само од две состојки

Слободен печат

„Ролинг Стоунс“ најавија реиздание на албумот од 1973-та, пристигнуваат и три досега необјавени песни

Слободен печат

Билките и фенг шуи: Некои ни носат среќа, други богатство, трети љубов…

Слободен печат