Македонија ги доби средствата за пругата Бељаковце-Крива Паланка

Република Македонија официјално доби одобрение на 68,6 милиони евра Инвестициски грант - неповратна помош, за Проектот за Рехабилитација на источниот дел од железничката пруга од Коридор 8, и тоа за втората делница, Бељаковце -...

За­кон и мо­рал

Пре­ми­е­рот тре­ба мно­гу по­ве­ќе да се да се гри­жи за суд­би­на­та тој лош, шаш­лив за­кон (ка­ко и на куп слични!), а по­мал­ку за суд­би­на­та на пад­на­ти­те ан­ге­ли од ДИК со ко­ја со­чув­ствува. Оној за­кон кој...

Ко­ѕи­јас

Во сов­ре­ме­носта, при­род­но е да се збо­ру­ва за пат­ри­о­ти­зам, са­мо до­кол­ку по­стои оп­штес­тве­ни­от раз­вој ка­ко кри­те­ри­ум за оте­лот­во­ру­ва­ње на за­ед­нич­ко­то би­ти­су­вање. Спо­ред Ко­ѕи­јас, грчка­та ле­ви­ца долж­на е да би­де ком­про­мис­на врз ос­но­ва на принци­пи­те во...

Секс, па­ри и по­ли­тика

За секс, па­ри и по­ли­ти­ка не се збо­рува. И та­ка бе­ше во Обе­ди­не­то­то Крал­ство на Ве­ли­ка Бри­та­ни­ја и Се­вер­на Ир­ска до пред не­ко­ја го­дина. Сега, од секс, па­ри и по­ли­тика, гла­ва чо­век не мо­же...

Соработка на регулаторните тела за медиуми на Македонија и на Словенија

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на Македонија и Агенцијата за комуникациски мрежи и услуги на Словенија ќе ја зајакнуваат соработката и ќе преземаат активности од заеднички интерес. Претставници на двете регулаторни тела денеска...

Средба на австрискиот амбасадор Коблер со градоначалникот на Битола Наташа Петровска

Амбасадорот на Република Австрија во Македонија Ренате Коблер ја посети општина Битола и оствари работна средба со градоначалникот на Наташа Петровска на која разговараа за интезирање на соработката во повеќе области. Соработката со општини и...

Ни­ту Пан­дев не ѝ по­могна на Џе­нова

Џе­но­ва до­жи­веа нов по­раз на до­ма­шен те­рен, от­ка­ко за­гу­би со 1-2 од Ата­ланта. Не по­могна ни­ту ма­ке­дон­ски­от ин­тер­на­ци­о­на­лец Го­ран Пан­дев, кој бе­ше стар­тер на овој нат­пре­вар и иг­ра­ше до 77. ми­нута, ко­га на не­го­во...

„Ме­та­лурзите“ до­ми­ни­раа со Ди­намо

Во по­след­на­та сред­ба од оваа го­дина, „ме­та­лурзите“ ја ос­тва­ри­ја чет­врта­та по­бе­да во СЕХА, што бе­ше оче­ку­ва­на раз­врска би­деј­ќи Ди­на­мо е убед­ли­во нај­сла­ба­та еки­па во нат­пре­ва­ру­ва­њето.   Еки­па­та на Ме­та­лург не­ма­ше го­ле­ми проб­ле­ми во ду­е­лот со Ди­на­мо...

Штер­бик е нај­до­бри­от свет­ски ра­ко­ме­тар

Во гла­са­ње­то беа вклу­че­ни 30 но­ви­на­ри од 27 земји, ка­ко и по­ве­ќе од 100.000 по­се­ти­те­ли на сај­тот.   Гол­ма­нот на Вар­дар, Ар­пад Штер­бик, бе­ше из­бран за нај­до­бар ра­ко­ме­тар на све­тот во 2017 го­дина, од стра­на на...

Блокотехна продолжува да изненадува

Екипата на Блокотехна продолжува со извонредните игри од стартот на сезонава, остварувајќи одличен резултат со победата над досега непобедливиот Рилски спортист, и тоа среде Бугарија, со преубедливи 64-87. Избраниците на Марјан Илиевски одиграа фантастичен меч...