Колумни

Колумни

Септичката јама не смее да пукне

Сакам да кажам дека драмата околу новата влада е пренакитена: нова влада ќе има, без говната од вмро-дпмне, нормално, не затоа што така сакаат...

Ма­ке­до­ни­ја и Аме­рика: во кој свет жи­ве­еме?

Жи­ве­е­ме во два­та света: во оној на Орвел ка­де што на­ро­дот е реп­ре­си­ран од држа­ва­та и во оној на Хак­сли во кој тој е...
Злате Лозановски

Плас­ти­чен ек­спло­зив за глу­мец од плас­те­лин

Да бе­ше вис­тин­ски глу­мец, чо­век со ин­тег­ри­тет и со ми­ни­мум свест за по­след­ици­те од тоа што го прави, ве­ро­јат­но и тие ќе ја из­бри­шеа...

Ток­му сме!

И се­га ми­ри­са на вој­на спо­ред Мит­ко Ма­џун­ков. По­вод е „Пла­т­фор­мата“ на Али Ах­мети. Тој е не­за­до­во­лен од до­бив­ки­те во 2001, кои до­ве­доа до...
Бранко Героски

Уд­баш­ка пла­т­фор­ма за раз­не­би­ту­ва­ње на Ма­ке­до­нија

„Ма­ке­дон­ска­та пла­т­форма“ е от­во­рен по­вик за вој­на и крвоп­ро­ле­вање, до ис­пол­ну­ва­ње на ве­ту­ва­ње­то да­де­но на Ми­ло­ше­виќ и на Ми­цо­та­кис – Ма­ке­до­ни­ја да ја снема! Се...

Фуд­бал­ски­те мив­ки на Гру­ев­ски

Оства­рен е фуд­бал­ски­от од 100-те че­ко­ри на ек­спре­ми­е­рот: Ма­ке­до­ни­ја е 100 мес­та по­до­лу на ФИФА-лис­тата. Та­ка е ко­га фуд­ба­лот се сфа­ќа рек­ре­а­тивно. Во ФФМ...
Злате Лозановски

Ма­ке­дони­ја ѝ го пре­зе­де биз­ни­сот на Норвеш­ка  

Единстве­на­та слич­ност ме­ѓу норвеш­ки­те и на­ши­те пла­т­фор­ми е ри­зи­кот од ек­спло­зија. И кај нас мо­же да пукне. Еко­но­мис­ти­те по­стоја­но пов­то­ру­ва­ат де­ка по­ли­тич­ка­та кри­за ло­шо вли­јае...
Бранко Героски

Бр­зо рас­по­ре­ду­ва­ње на га­га­џии

Ка­ко да оче­ку­ва­ме од овие луѓе, жел­ни да ги на­пол­нат сво­и­те не­на­сит­ни клу­н­чи­ња со га­га пи­ја­лак и за­лак, ут­ре да се бо­рат и да...
Злате Лозановски

Ни­ка­де со добро, се­ка­де со нож

От­таму, не е ис­клу­че­но - нап­ро­тив – оваа на­ша (фил­мска) при­каз­на да зав­рши спо­ред вос­та­но­ве­ни­те принципи. На Ќо­сето, не на Дел­чев. Де­нот, не­како, по­ми­нува, ама...
Бранко Героски

Не­ка би­де „на­писмено“ 

Не­ка го до­бие Ах­ме­ти она што го бара, а по­тоа не­ка од­лу­чи – дос­та са­мо глу­ми спа­си­тел на Ма­ке­до­нија! Сме­шен ми е овој Али Ах­мети....

Не пропуштајте

СДСМ: Градска болница не прима итни случаи поради расипан лифт

„Порачуваме на Никола Тодоров и на здравствените власти, Градската болница во Скопје веднаш да биде оспособена да прима итни хируршки случаи. За евентуалните последици...