Колумни

Колумни

Наместо подарок во плик, подарок од срце

Навистина, кога човек има сè и може да си купи сè што му треба, а реално малку работи ни се потребни за да бидеме...
Ивица Челиковиќ

Мост на суво за азилантите

  Во медиумската дебата во Македонија мошне често се случува некој да се повика и како пример за споредба да ги посочи скандинавските земји, но,...

Ни треба јасен поглед во иднината

  Иако поетот Лешоски си даде оставка од функцијата претседател на Управниот одбор на СВП, ние сепак нашата надеж за иднината на нашата институција треба...

Дијалогот со бескрупулозен кариерист, ноторен лажго и парадер е невозможен и залуден

  Р.Н. сега се заканува дека ќе ме дал на суд за „пара лага“ и дека ќе „плаќам тешки пари“! Оваа негова закана би можела ...

Жртвено јагне

Очигледно е дека и поетот и министерот што го фрлил „во оган“ си имаат некои свои конкретни, иако разбирливи, затоа што се „премногу човечки“...

Изгоре Лешоски, претече транспарентноста

Дарко, драги негови колеги, „изгоре“ затоа што го браневте од погрешна, „приватна“ позиција, а не од службена. И затоа е добро што поетот се...
Бранко Героски

Бра­во за по­е­тот, уа за апо­ло­ге­тите!  

Со сво­јот по­тег да го по­слу­ша гла­сот на јав­нос­та и да оз­на­чи ед­на по­и­нак­ва де­мок­рат­ска прак­тика, Ле­шо­ски са­ми­от ја по­ра­зи Феј­с­бук ин­кви­зи­ци­јата, ко­ја го...

Да­ли се Ма­ке­донци­те држа­вот­ворни?

Ако држав­нос­та под­раз­би­ра оп­шта сог­лас­ност за при­о­ри­те­тот на за­ед­нич­ки­те це­ли над лич­ни­те и груп­ните, ако држав­нос­та под­раз­би­ра ду­ри и жрт­ву­ва­ње на не­кои пар­ци­јал­ни ин­те­ре­си...

На­ци­и­те се кон­структ, но не и фи­к­ција

Ка­ко што се­ко­ја на­ци­ја во све­тот е непо­рек­лив факт од ствар­носта, та­ка е и со ма­ке­дон­ска­та на­ција. Ав­тох­то­на­та ма­ке­дон­ска на­ци­о­нал­на свест има сво­ја ис­то­рис­ка...
Златко Теодосиевски

Де­вет круга

Не слу­чај­но во пред­вор­је­то – во вес­ти­бу­лот – на де­вет­те круга, Дан­те ги смес­тил не­оп­ре­де­ле­ните, онаа без­лична, бе­зоб­лич­на ма­са опорту­нисти, кои за ниш­то не­ма­ат...

Не пропуштајте

Бони Тајлер ќе ја пее „Total Eclipse of the Heart“ во...

Милиони луѓе во моментов го следат затемнувањето на Сонцето, кога месечината поминува точно на линијата меѓу Земјата и Сонцето, фрлајќи сенка на него. Целосното помрачување...

Придружете ни се Facebook