Колумни

Колумни

Напред, Македонија

Но, одмаздата на жртвите, нивното преоблекување во џелатска облека – напредок ли се вика? Доста беа и залажувања и самозалажувања, сака да се справиме...

Најважното во историскиот момент

Само еден пат води кон излезот од македонскиот пекол: формирање влада без партиската мафија на ВМРО и демонтирање на нивната партиска држава! Тоа е...

На прагот од драматична криза на државата

Научени, откога паметат за себе, да живеат, да профитираат и да соработуваат со лагата и со неправдата во своите работни средини, голем дел од...

Трамп од нашиот сокак

Трамп ќе нема друга работа освен да работи исклучиво за нас. Зошто? Затоа што негов и наш врвен непријател е Сорос, што по дефиниција...

Шилото е тапо, ама прободе!

Што ќе се случува во опозиција со членовите на Фамилијата не е тема на мојава неделна „проповед“ – мене сега ме интересира има ли...

Политичката лепра на Никола Груевски и ВМРО

Заев ќе направи многу добро ако се раководи од ставот дека ниту една албанска платформа не е штетна колку нула цело еден процент од...
Злате Лозановски

Врзан поп, мирно село  

Да си ја вршеа нивната мисионерска служба, наместо да трчаат по Пастирот, да ја исполнуваат секоја негова заповед и да му пеат на секоја...

Збогум, Гуливери на вообразбата!

Прашањето за одговорноста уште долго ќе се премолчува. Одговорноста е табу! Во средина, која се одликува со малограѓански порив за одмазда, прашањето за одговорноста...
Денко Малески

Сто­и­ме или па­ѓа­ме за­едно

Нес­реќ­на­та фор­му­ла­ци­ја што во ин­тер­вју­то за Сло­бод­на Ев­ро­па ја упот­ре­би ам­ба­са­до­рот на Ал­ба­ни­ја во Ма­ке­до­нија, имено, де­ка „Ал­банци­те жи­ве­ат на сво­и­те те­ри­то­рии во Ма­ке­до­нија“,...

Ма­ке­до­ни­ја „ис­па­рува“, ара­ми­и­те ток­мат старо-но­ва влада

Со се­кој из­ми­нат ден Ма­ке­до­ни­ја има сè по­мал број жи­тели: и ап­со­лут­но (служ­бе­на­та ста­тис­ти­ка тоа не го по­ка­жува) и ре­ла­тивно, во од­нос на свет­ска­та...

Не пропуштајте

Плевнелиев: Македонија да влезе во ЕУ, ама не и „македонизмот“!

Став „Македонизмот е една идеологија која не е само антибугарска, туку е и антидемократска. Тоа е една идеологија на тотални манипулации со историјата. Тоа...