ИМПРЕСУМ – Слободен печат

ИМПРЕСУМ – Слободен печат

Нoсител на проектот / издавач: АДРИА МЕДИА БАЛКАН ДОО

Кеј 13 Ноември, Бр. 3/1-238

 
Директор:
Владимир Кошевалиски
 
Редакција:
Елена Даскалова
Кристина Апостолова
Анета Димитровски
Ана Анастасовска
 
 
Веб администратор:
Александар Петровски
Контакт:
02/ 55 11 764
Маркетинг:
Мaрија Гелева
02/ 55 11 764