ДРУШТВО

ДРУШТВО

Техничката влада бара инвеститори во нова еврообврзница

Обврски Задолжување на странскиот пазар преку еврообврзница е предвидено и со Буџетот за 2017 година. Домашните експерти сметаат дека тоа е неминовно за да...

Миноски само наоѓа изговори за да не се исплатат субвенции

Претседателот на Сојузот на синдикатот на земјоделците во Струмичкиот Регион, Ристо Велков, вели дека министерот за финансии, Кирил Миноски, само си наоѓа изговори во Изборниот...

НБРМ: Банкарскиот систем ја задржа стабилноста и покрај политичката криза

Советот на Народната банка на Македонија го усвои годишниот извештај за 2016 година, при што се вели дека девизниот курс останал стабилен, стапката на...

Обележана 112-годишнината од смртта на Никола Карев

По повод 112-годишнината од смртта на Никола Карев, денес е положено цвеќе на спомен-обележјето кај месноста Свиланово, кочанско. Присуствувале делегации од Крушево, потомци на семејството,...

„Алкалоид“ со раст на консолидираните продажби од 10%

„Алкалоид“ Скопје оствари позитивни финансиски резултати во периодот јануари – март 2017 година, покажуваат неревидираниот единечен и неревидираниот консолидиран Биланс на успех. Според единечниот Биланс...

Владата не презеде активности за унапредување на сексуалното и репродуктивното здравје

Владата и надлежните министерства не презедоа конкретни активности за да го унапредат уживањето на сексуалното и репродуктивно здравје и права, туку напротив со низа...

„Ју­гох­ром“ че­кор поб­лис­ку до ста­ни­ца за от­пра­шу­вање

На ста­ни­ца­та тре­ба да би­дат прик­лу­че­ни две­те печ­ки во кои се од­ви­ва по­ло­ви­на од про­из­вод­ството, а таа тре­ба да би­де го­то­ва до кра­јот на...

Во­ди­те на Ко­чан­ска Ре­ка за­га­де­ни со непоз­на­та ма­те­рија

  Во­ди­те од Ко­чан­ска Ре­ка кај се­ло­то Гор­ни Под­лог, кои се ко­рис­тат за на­вод­ну­ва­ње на ори­зо­ви­те по­ли­ња во ата­рот на Ко­чан­ско Поле, од зав­че­ра поп­лад­не...

Згас­ну­ва­ат ,,Утрин­ски вес­ник“ и ,,Теа мо­дерна“

На 3 мај ќе из­ле­зе по­след­ни­от број на ма­га­зи­нот ,,Теа мо­дерна“, а в са­бо­та из­ле­гу­ва по­след­ни­от број на днев­ни­от вес­ник ,,Утрин­ски вес­ник“. Ова се...

„Репортери без граници“: Никогаш полоша слобода на медиуми

Во годишниот извештај на „Репортери без граници“ стои дека ситуацијата со слободата на медиумите никогаш не била полоша. Според нив, во последните години медиумските куќи...