Анализи

Анализи

„Лов­ци­те на миг­ранти“ се­ат страв и ло­ват мор­ни­чав пуб­ли­ци­тет 

Тренд Во Бу­га­рија, ка­ко и во Ун­га­рија, се по­ја­ви­ја од­маз­днич­ки групи, об­ја­ву­вај­ќи фо­тог­ра­фии на Феј­с­бук од те­то­ви­ра­ни ма­жи во ма­и­ци или во во­е­ни уни­фор­ми...

Со со­лар­ни­те сис­те­ми мо­же да се заш­те­ди до 240 ев­ра го­дишно

Спо­ред офи­ци­јал­ни­те по­да­тоци, до­се­га се инста­ли­ра­ни око­лу 16.000 м2 сис­те­ми за заг­ре­ва­ње вода За спо­редба, ед­но че­ти­ричле­но до­ма­ќинство го­диш­но тро­ши нај­мал­ку по 400 ев­ра за...

Секое трето семејство одвај врзува крај со крај!

Тешкотии Дури 56,8 отсто од семејствата одвај го поминуваат месецот со своите вкупни месечни приходи, од нив 30 отсто изјавиле дека живеат „многу тешко“,...

КАТИМЕРИНИ: Нови состојби и рамнотежи во ПЈРМ

Електронското издание на грчкиот весник „Катимерини“ објави текст под наслов „Нови рамнотежи и сојузи во ПЈРМ“, во кој се осврнува на политичката ситуација во...

Редовна плата за нередовна струја

    Иако ТЕЦ „Неготино“ се чува како ладна резерва и се вклучува само во краен случај, во оваа термоцентрала се вработени најмалку 200 работници, кои...

Го­ри­во­то ќе го го­ри се­меј­ни­от бу­џет

Поска­пу­ва­ње Зго­ле­му­ва­ње­то на це­на­та на бен­зи­ни­те ве­ќе ста­на прак­ти­ка со по­след­ни­те ко­рек­ции што се од­ржу­ва­ат на се­кои 14 де­на од ре­гу­ла­то­рите. Од де­нес­ка бен­зи­нот...

Ива­нов „на ќоро“ го до­де­ли ман­да­тот!

  Устав Прет­се­да­те­лот на држа­ва­та тре­ба­ше прво да ут­врди кој мо­же да обез­бе­ди мно­зинство во пар­ла­мен­тот, а по­тоа да го да­де ман­да­тот за фор­ми­ра­ње влада,...

Ма­ке­до­ни­ја не ус­пе­ва да се прех­ра­ни

  Мож­нос­ти Поз­на­ва­чи­те на сос­тој­би­те об­јас­ну­ва­ат де­ка до­маш­но­то про­из­вод­ство на жито, месо, мас­ло за ја­де­ње или ше­ќер, ни­ту од­да­ле­ку не ги за­до­во­лу­ва пот­ре­би­те на на­се­ле­ни­ето....

Во Македонија германската плата вреди двојно повеќе

Македонија и другите земји долж балканската магистрала (Србија, Босна и Херцеговина, Албанија и Црна Гора) се најевтини за живот и во нив германски државјанин...

Во 2016 стран­ски­те ин­вес­ти­ции до­а­ѓа­ле на сла­мче

Пот­фрла­ње  За де­сет ме­се­ци од 2016 го­ди­на од стран­ство влег­ле са­мо 196,94 ми­ли­о­ни ев­ра стран­ски ин­вес­ти­ции, што е да­ле­ку под на­ја­ве­но­то и оче­ку­ва­но ниво Тур­ци­ја...

Не пропуштајте

СДСМ: Градска болница не прима итни случаи поради расипан лифт

„Порачуваме на Никола Тодоров и на здравствените власти, Градската болница во Скопје веднаш да биде оспособена да прима итни хируршки случаи. За евентуалните последици...